Muzeum interaktivní zábavy Pod čepicí, Hronov – Provozní řád

Každý návštěvník muzea je povinen dodržovat návštěvní řád muzea.

Základní údaje muzea Pod čepicí, Hronov

 1. Provozovatelem Interaktivního muzea chytré zábavy (IMUCHYZ) Pod čepicí je nezisková organizace Pod čepicí z. s. (zapsaný spolek)
 2. Budova – adresa: Čapkova 193, Hronov 549 31, 3. nadzemní podlaží budovy ZŠ (autobusové nádraží)

Vstup do muzea Pod čepicí, Hronov

 1. Vstup do expozice muzea je povolen hlavním vchodem z autobusového nádraží - pouze s platnou vstupenkou, kterou si návštěvník zakoupí u pokladny v 3. nadzemním podlaží budovy ve vymezené otevírací době.
 2. Otevírací doba:
  Po zavřeno
  Út - Pá 13:00 – 17:00 (Dopoledne pouze pro objednané skupiny nad 10 osob.)
  So - Ne 9:00 – 11:30, 13:00 – 17:00
  V týdnu od 6. 8. do 14. 8. 2016 je muzeum z důvodu dovolené uzavřeno. Děkujeme za pochopení...
 3. Zakoupením vstupenky bere návštěvník na vědomí provozní řád muzea, bude se chovat v souladu s ustanoveními provozního řádu muzea a bude dbát pokynů zaměstnanců IMUCHYZ Pod čepicí.
 4. Provozovatel má právo přerušit prodej vstupenek do expozice muzea z důvodu naplnění kapacity těchto prostor.
 5. Vstupenky do muzea Pod čepicí Hronov jsou v prodeji nejpozději 30 minut před koncem otevírací doby. Do 17 hodin musí návštěvníci prostory expozice opustit.
 6. Ceník vstupného má muzeum k dispozici u pokladny a na webových stránkách muzea.
 7. Dětem do 15 let je umožněn vstup do expozice muzea Pod čepicí pouze s doprovodem osoby starší 18 let, která je po celou dobu návštěvy muzea za dítě plně odpovědná. Za skupinu žáků či studentů přebírá odpovědnost jejich pedagogický doprovod.
 8. Do prostor muzea Pod čepicí není povolen vstup osobám pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek. Dále pak takovým osobám, u nichž je důvodné podezření, že by jejich přítomnost mohla ohrozit zdraví a majetek vlastní či ostatních osob, jež by mohla vést k narušení prohlídky expozice dalších návštěvníků, veřejného pořádku atd.
 9. Z prostorů muzea mohou být takové osoby (bod č. 8) vykázány bez nároku na vrácení vstupného. Stejně tak i návštěvníci, kteří hrubě poruší ustanovení tohoto provozního řádu nebo ti, u kterých se dodatečně projeví některá ze skutečností pro odepření vstupu do prostor muzea.
 10. Do expozice muzea interaktivní zábavy Pod čepicí Hronov je zakázáno vnášet rozměrná zavazadla, ostré či jakkoli nebezpečné předměty, které mohou ohrozit bezpečnost ostatních osob. O nebezpečnosti předmětů má právo rozhodnout pracovník muzea.
 11. Do prostor expozice muzea interaktivní zábavy Pod čepicí Hronov nemohou být vpuštěna zvířata – výjimkou tohoto provozního řádu je vodící pes, jež doprovází svého nevidomého majitele.
 12. Vstup do muzea interaktivní zábavy Pod čepicí Hronov je na vlastní odpovědnost návštěvníků.

Muzeum Pod čepicí, Hronov - Chování návštěvníků v expozici interaktivního muzea

 1. Osoby, které navštíví muzeum Pod čepicí, Hronov, mohou využít prostor šatny při vstupu do expozice k umístění rozměrnějších zavazadel či svrchního oděvu a to bez cenných věcí, které jsou návštěvníci povinni ponechat si u sebe.
 2. Ke všem exponátům, které muzeum vystavuje, jsou návštěvníci povinni chovat se standardním způsobem, manipulují s nimi s obezřetností. Je zakázáno je úmyslně poškozovat či přetěžovat, odkládat na ně příruční zavazadla, oděv či jiné předměty.
 3. Dojde-li k úmyslnému poškození exponátu návštěvníkem expozice, bude po něm provozovatel požadovat uhrazení škody. Jelikož se jedná o hrubé porušení provozního řádu muzea, může být takový návštěvník z expozice vykázán bez nároku vrácení vstupného. O způsobené škodě bude sepsán s návštěvníkem záznam.
 4. Ve všech prostorách muzea platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, konzumace i vnášení alkoholických nápojů či jiných omamných látek.
 5. Návštěvníci muzea jsou povinni chovat se v expozici ohleduplně k ostatním návštěvníkům (tzn. neruší je neadekvátně hlučným či jinak výstředním chováním).
 6. V prostorách expozice není dovolena konzumace jídla a pití. Pro tyto účely je vyhrazen prostor mimo expozici.
 7. Fotografování v prostorách expozice je povoleno – avšak pouze pro osobní potřebu návštěvníka. Při zveřejnění fotografie je její autor vždy povinen respektovat podmínky autorských práv.
 8. Návštěvník muzea je povinen chovat se tak, aby jemu samotnému nebo další osobě z jeho počínání nevzniklo nějaké nebezpečí. V prostorách muzea je zakázáno běhat, skákat, házet předměty, otevírat okna, lézt po zábradlí atd).
 9. Provozovatel muzea Pod čepicí, Hronov je povinen pravidelně kontrolovat stav exponátů, odstranit případné závady na exponátech a prezentovat je tak, aby nebyla narušena bezpečnost osob i jejich majetku v prostorách expozice muzea. V případě technické závady na některém z exponátů návštěvníci neprodleně ohlásí tuto skutečnost pracovníkům muzea Pod čepicí, Hronov.
 10. V případě, je-li některý z exponátů mimo provoz, je řádně označen cedulkou „NEFUNKČNÍ“ a návštěvníci mají zakázáno s takovým exponátem jakkoli manipulovat.

Muzeum Pod čepicí, Hronov - Rezervace expozice pro soukromé skupiny

 1. Muzeum Pod čepicí, Hronovpro návštěvníky nabízí možnost rezervace expozice pro uzavřenou společnost na předem smluvený termín (oslavy dětských narozenin, rodinné oslavy, akce sloužící k upevnění vazeb v kolektivu – školním i firemním, atd.).
 2. Rezervace probíhá na základě telefonické či osobní objednávky vždy minimálně 1 týden předem.
 3. Pro uzavřenou skupinu, která si expozici zarezervuje, platí všechna ustanovení provozního řádu muzea Pod čepicí.

Muzeum Pod čepicí, Hronov - Bezpečnost a první pomoc

 1. Návštěvníci jsou povinni počínat si tak, aby jim ani dalším osobám nevzniklo žádné nebezpečí – tzn. řídit se pokyny pro manipulaci interaktivních exponátů, popřípadě pokynů personálu muzea, dodržovat ustanovení provozního řádu.
 2. Lékárničku vybavenou pro první pomoc má muzeum Pod čepicí, Hronov,k dispozici v pokladně muzea.

Muzeum Pod čepicí, Hronov - Požární ochrana

 1. Ve všech prostorách expozice Interaktivního muzea chytré zábavy Pod čepicí, Hronov, platí zákaz kouření a zacházení s otevřeným ohněm.
 2. Pro budovu, v níž sídlí muzeum Pod čepicí, Hronov, jsou zpracovány požární poplachové směrnice a evakuační plán.
 3. Požární poplach je vyhlašován voláním „HOŘÍ“, k evakuaci návštěvníci využívají únikových východů – schodiště a hlavní východ – směr na autobusové nádraží.


 • Adresa muzea:
  Interaktivní muzeum chytré zábavy Pod čepicí
  Čapkova č. 193
  549 31 Hronov

  Kontaktní osoby:
  Martina Špringrová, DiS., tel. +420 606 817 607
  Lenka Grimová, DiS., tel. +420 606 817 607
  mail: info@muzeumpodcepici.cz
 • Otevírací doba od září 2020 do března 2021:
  Po zavřeno - technická údržba expozice
  Út - Pá 14:00 – 17:00 (dopoledne pouze pro objednané školní či mimoškolní skupiny)
  So - Ne 9:00 – 11:30, 13:00 – 17:00 (po předchozím objednání)
 • Interaktivní muzeum chytré zábavy Pod čepicí

Všechna práva vyhrazena copyright 2015 Muzeum interaktivní zábavy Pod čepicí Created OMEGA WEB Czech.